گروه طراحی و چاپ آنلاین ایرانا
میزبان صدای گرم شما هستیم. ۰۳۱.۹۵۰۱۳۵۲۵.۶ iranprinting@gmail.com

پاکت


طرف سایز جنس تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_ refresh
یک رو پاکت ملخی تحریر 100 گرم 1000 10 11,450,000
یک رو پاکت ملخی تحریر 100 گرم 2000 10 20,400,000
یک رو پاکت ملخی تحریر 100 گرم 4000 10 28,370,000
یک رو پاکت ملخی تحریر 100 گرم 5000 10 34,510,000
یک رو پاکت ملخی تحریر 100 گرم 10000 20 63,800,000
یک رو پاکت ملخی تحریر 100 گرم 15000 20 94,050,000
یک رو پاکت ملخی تحریر 100 گرم 20000 20 131,350,000
یک رو پاکت ملخی تحریر 120 گرم 1000 10 11,000,000
یک رو پاکت ملخی تحریر 120 گرم 2000 10 19,300,000
یک رو پاکت ملخی تحریر 120 گرم 4000 10 25,230,000
یک رو پاکت ملخی تحریر 120 گرم 5000 10 30,550,000
یک رو پاکت ملخی تحریر 120 گرم 10000 20 55,550,000
یک رو پاکت ملخی تحریر 120 گرم 15000 20 81,500,000
یک رو پاکت ملخی تحریر 120 گرم 20000 20 114,500,000
یک رو پاکت ملخی تحریر 80 گرم 1000 10 10,830,000
یک رو پاکت ملخی تحریر 80 گرم 2000 10 19,150,000
یک رو پاکت ملخی تحریر 80 گرم 4000 10 25,870,000
یک رو پاکت ملخی تحریر 80 گرم 5000 10 31,380,000
یک رو پاکت ملخی تحریر 80 گرم 10000 20 57,550,000
یک رو پاکت ملخی تحریر 80 گرم 15000 20 84,680,000
یک رو پاکت ملخی تحریر 80 گرم 20000 20 118,850,000
یک رو پاکت ملخی کارتی 160 گرم 1000 10 17,250,000
یک رو پاکت ملخی کارتی 160 گرم 2000 10 23,300,000
یک رو پاکت ملخی کارتی 160 گرم 4000 10 40,230,000
یک رو پاکت ملخی کارتی 160 گرم 5000 10 49,300,000
یک رو پاکت ملخی کارتی 160 گرم 10000 20 93,050,000
یک رو پاکت ملخی کارتی 160 گرم 15000 20 143,750,000
یک رو پاکت ملخی کارتی 160 گرم 20000 20 191,500,000
یک رو پاکت ملخی کتان 100 گرم 1000 10 16,750,000
یک رو پاکت ملخی کتان 100 گرم 2000 10 22,300,000
یک رو پاکت ملخی کتان 100 گرم 4000 10 38,230,000
یک رو پاکت ملخی کتان 100 گرم 5000 10 45,760,000
یک رو پاکت ملخی کتان 100 گرم 10000 20 88,050,000
یک رو پاکت ملخی کتان 100 گرم 15000 20 136,250,000
یک رو پاکت ملخی کتان 100 گرم 20000 20 181,500,000
یک رو پاکت ملخی کرافت 70 گرم 1000 10 10,580,000
یک رو پاکت ملخی کرافت 70 گرم 2000 10 18,650,000
یک رو پاکت ملخی کرافت 70 گرم 4000 10 24,870,000
یک رو پاکت ملخی کرافت 70 گرم 5000 10 45,760,000
یک رو پاکت ملخی کرافت 70 گرم 10000 20 55,050,000
یک رو پاکت ملخی کرافت 70 گرم 15000 20 80,930,000
یک رو پاکت ملخی کرافت 70 گرم 20000 20 113,850,000
یک رو پاکت ملخی گلاسه 130 گرم 1000 10 12,700,000
یک رو پاکت ملخی گلاسه 130 گرم 2000 10 22,890,000
یک رو پاکت ملخی گلاسه 130 گرم 4000 10 33,350,000
یک رو پاکت ملخی گلاسه 130 گرم 5000 10 40,730,000
یک رو پاکت ملخی گلاسه 130 گرم 10000 20 76,240,000
یک رو پاکت ملخی گلاسه 130 گرم 15000 20 118,700,000
یک رو پاکت ملخی گلاسه 130 گرم 20000 20 156,220,000
یک رو پاکت ملخی گلاسه 170 گرم 1000 10 17,130,000
یک رو پاکت ملخی گلاسه 170 گرم 2000 10 23,060,000
یک رو پاکت ملخی گلاسه 170 گرم 4000 10 39,740,000
یک رو پاکت ملخی گلاسه 170 گرم 5000 10 48,680,000
یک رو پاکت ملخی گلاسه 170 گرم 10000 20 91,810,000
یک رو پاکت ملخی گلاسه 170 گرم 15000 20 141,890,000
یک رو پاکت ملخی گلاسه 170 گرم 20000 20 189,020,000
طرف سایز جنس تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_ refresh
یک رو پاکت ملخی تحریر 100 گرم 1000 10 8,600,000
یک رو پاکت ملخی تحریر 100 گرم 2000 10 15,570,000
یک رو پاکت ملخی تحریر 100 گرم 4000 10 24,420,000
یک رو پاکت ملخی تحریر 100 گرم 5000 10 25,340,000
یک رو پاکت ملخی تحریر 100 گرم 10000 20 47,200,000
یک رو پاکت ملخی تحریر 100 گرم 15000 20 68,040,000
یک رو پاکت ملخی تحریر 100 گرم 20000 20 90,570,000
یک رو پاکت ملخی تحریر 120 گرم 1000 10 8,140,000
یک رو پاکت ملخی تحریر 120 گرم 2000 10 12,070,000
یک رو پاکت ملخی تحریر 120 گرم 4000 10 22,320,000
یک رو پاکت ملخی تحریر 120 گرم 5000 10 22,700,000
یک رو پاکت ملخی تحریر 120 گرم 10000 20 41,700,000
یک رو پاکت ملخی تحریر 120 گرم 15000 20 59,670,000
یک رو پاکت ملخی تحریر 120 گرم 20000 20 79,340,000
یک رو پاکت ملخی تحریر 80 گرم 1000 10 8,190,000
یک رو پاکت ملخی تحریر 80 گرم 2000 10 12,240,000
یک رو پاکت ملخی تحریر 80 گرم 4000 10 22,750,000
یک رو پاکت ملخی تحریر 80 گرم 5000 10 23,260,000
یک رو پاکت ملخی تحریر 80 گرم 10000 20 43,040,000
یک رو پاکت ملخی تحریر 80 گرم 15000 20 61,790,000
یک رو پاکت ملخی تحریر 80 گرم 20000 20 82,240,000
یک رو پاکت ملخی کارتی 160 گرم 1000 10 10,640,000
یک رو پاکت ملخی کارتی 160 گرم 2000 10 19,570,000
یک رو پاکت ملخی کارتی 160 گرم 4000 10 28,820,000
یک رو پاکت ملخی کارتی 160 گرم 5000 10 35,200,000
یک رو پاکت ملخی کارتی 160 گرم 10000 20 65,700,000
یک رو پاکت ملخی کارتی 160 گرم 15000 20 97,170,000
یک رو پاکت ملخی کارتی 160 گرم 20000 20 135,340,000
یک رو پاکت ملخی کتان 100 گرم 1000 10 10,300,000
یک رو پاکت ملخی کتان 100 گرم 2000 10 18,900,000
یک رو پاکت ملخی کتان 100 گرم 4000 10 27,490,000
یک رو پاکت ملخی کتان 100 گرم 5000 10 33,530,000
یک رو پاکت ملخی کتان 100 گرم 10000 20 62,370,000
یک رو پاکت ملخی کتان 100 گرم 15000 20 92,170,000
یک رو پاکت ملخی کتان 100 گرم 20000 20 128,670,000
یک رو پاکت ملخی کرافت 70 گرم 1000 10 8,020,000
یک رو پاکت ملخی کرافت 70 گرم 2000 10 11,900,000
یک رو پاکت ملخی کرافت 70 گرم 4000 10 22,080,000
یک رو پاکت ملخی کرافت 70 گرم 5000 10 22,420,000
یک رو پاکت ملخی کرافت 70 گرم 10000 20 41,370,000
یک رو پاکت ملخی کرافت 70 گرم 15000 20 59,290,000
یک رو پاکت ملخی کرافت 70 گرم 20000 20 78,900,000
یک رو پاکت ملخی گلاسه 130 گرم 1000 10 9,770,000
یک رو پاکت ملخی گلاسه 130 گرم 2000 10 17,900,000
یک رو پاکت ملخی گلاسه 130 گرم 4000 10 25,570,000
یک رو پاکت ملخی گلاسه 130 گرم 5000 10 31,150,000
یک رو پاکت ملخی گلاسه 130 گرم 10000 20 57,830,000
یک رو پاکت ملخی گلاسه 130 گرم 15000 20 85,470,000
یک رو پاکت ملخی گلاسه 130 گرم 20000 20 119,810,000
یک رو پاکت ملخی گلاسه 170 گرم 1000 10 10,890,000
یک رو پاکت ملخی گلاسه 170 گرم 2000 10 20,070,000
یک رو پاکت ملخی گلاسه 170 گرم 4000 10 29,830,000
یک رو پاکت ملخی گلاسه 170 گرم 5000 10 36,450,000
یک رو پاکت ملخی گلاسه 170 گرم 10000 20 68,210,000
یک رو پاکت ملخی گلاسه 170 گرم 15000 20 100,930,000
یک رو پاکت ملخی گلاسه 170 گرم 20000 20 140,350,000
طرف سایز جنس تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_ refresh
یک رو پاکت A4 تحریر 100 گرم 2000 10 29,800,000
یک رو پاکت A4 تحریر 100 گرم 4000 10 53,140,000
یک رو پاکت A4 تحریر 100 گرم 5000 10 65,310,000
یک رو پاکت A4 تحریر 100 گرم 10000 20 127,600,000
یک رو پاکت A4 تحریر 100 گرم 15000 20 187,600,000
یک رو پاکت A4 تحریر 100 گرم 20000 20 249,700,000
یک رو پاکت A4 تحریر 100 گرم 1000 10 18,600,000
یک رو پاکت A4 تحریر 120 گرم 1000 10 17,200,000
یک رو پاکت A4 تحریر 120 گرم 2000 10 26,800,000
یک رو پاکت A4 تحریر 120 گرم 4000 10 47,860,000
یک رو پاکت A4 تحریر 120 گرم 5000 10 57,390,000
یک رو پاکت A4 تحریر 120 گرم 10000 20 111,100,000
یک رو پاکت A4 تحریر 120 گرم 15000 20 162,500,000
یک رو پاکت A4 تحریر 120 گرم 20000 20 216,000,000
یک رو پاکت A4 تحریر 80 گرم 1000 10 17,350,000
یک رو پاکت A4 تحریر 80 گرم 2000 10 27,300,000
یک رو پاکت A4 تحریر 80 گرم 4000 10 49,140,000
یک رو پاکت A4 تحریر 80 گرم 5000 10 59,060,000
یک رو پاکت A4 تحریر 80 گرم 10000 20 115,100,000
یک رو پاکت A4 تحریر 80 گرم 15000 20 168,850,000
یک رو پاکت A4 تحریر 80 گرم 20000 20 224,700,000
یک رو پاکت A4 کارتی 160 گرم 1000 10 23,600,000
یک رو پاکت A4 کارتی 160 گرم 2000 10 41,800,000
یک رو پاکت A4 کارتی 160 گرم 4000 10 76,860,000
یک رو پاکت A4 کارتی 160 گرم 5000 10 94,890,000
یک رو پاکت A4 کارتی 160 گرم 10000 20 186,100,000
یک رو پاکت A4 کارتی 160 گرم 15000 20 275,000,000
یک رو پاکت A4 کارتی 160 گرم 20000 20 366,000,000
یک رو پاکت A4 کتان 100 گرم 1000 10 22,600,000
یک رو پاکت A4 کتان 100 گرم 2000 10 39,800,000
یک رو پاکت A4 کتان 100 گرم 4000 10 72,860,000
یک رو پاکت A4 کتان 100 گرم 5000 10 89,890,000
یک رو پاکت A4 کتان 100 گرم 10000 20 176,100,000
یک رو پاکت A4 کتان 100 گرم 15000 20 260,000,000
یک رو پاکت A4 کتان 100 گرم 20000 20 346,000,000
یک رو پاکت A4 کرافت 70 گرم 1000 10 16,850,000
یک رو پاکت A4 کرافت 70 گرم 2000 10 26,300,000
یک رو پاکت A4 کرافت 70 گرم 4000 10 47,140,000
یک رو پاکت A4 کرافت 70 گرم 5000 10 56,560,000
یک رو پاکت A4 کرافت 70 گرم 10000 20 110,100,000
یک رو پاکت A4 کرافت 70 گرم 15000 20 161,350,000
یک رو پاکت A4 کرافت 70 گرم 20000 20 214,700,000
یک رو پاکت A4 گلاسه 130 گرم 1000 10 20,090,000
یک رو پاکت A4 گلاسه 130 گرم 2000 10 32,780,000
یک رو پاکت A4 گلاسه 130 گرم 4000 10 59,090,000
یک رو پاکت A4 گلاسه 130 گرم 5000 10 72,750,000
یک رو پاکت A4 گلاسه 130 گرم 10000 20 142,470,000
یک رو پاکت A4 گلاسه 130 گرم 15000 20 209,900,000
یک رو پاکت A4 گلاسه 130 گرم 20000 20 279,430,000
یک رو پاکت A4 گلاسه 170 گرم 1000 10 22,360,000
یک رو پاکت A4 گلاسه 170 گرم 2000 10 39,310,000
یک رو پاکت A4 گلاسه 170 گرم 4000 10 71,870,000
یک رو پاکت A4 گلاسه 170 گرم 5000 10 88,650,000
یک رو پاکت A4 گلاسه 170 گرم 10000 20 173,620,000
یک رو پاکت A4 گلاسه 170 گرم 15000 20 256,270,000
یک رو پاکت A4 گلاسه 170 گرم 20000 20 341,030,000
طرف سایز جنس تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_ refresh
یک رو پاکت A4 تحریر 100 گرم 2000 10 31,800,000
یک رو پاکت A4 تحریر 100 گرم 4000 10 57,140,000
یک رو پاکت A4 تحریر 100 گرم 5000 10 70,310,000
یک رو پاکت A4 تحریر 100 گرم 10000 20 137,600,000
یک رو پاکت A4 تحریر 100 گرم 15000 20 202,600,000
یک رو پاکت A4 تحریر 100 گرم 20000 20 269,700,000
یک رو پاکت A4 تحریر 100 گرم 1000 10 19,600,000
یک رو پاکت A4 تحریر 120 گرم 1000 10 18,200,000
یک رو پاکت A4 تحریر 120 گرم 2000 10 28,800,000
یک رو پاکت A4 تحریر 120 گرم 4000 10 50,860,000
یک رو پاکت A4 تحریر 120 گرم 5000 10 62,390,000
یک رو پاکت A4 تحریر 120 گرم 10000 20 121,100,000
یک رو پاکت A4 تحریر 120 گرم 15000 20 177,500,000
یک رو پاکت A4 تحریر 120 گرم 20000 20 236,000,000
یک رو پاکت A4 تحریر 80 گرم 1000 10 18,350,000
یک رو پاکت A4 تحریر 80 گرم 2000 10 29,300,000
یک رو پاکت A4 تحریر 80 گرم 4000 10 52,140,000
یک رو پاکت A4 تحریر 80 گرم 5000 10 64,060,000
یک رو پاکت A4 تحریر 80 گرم 10000 20 125,100,000
یک رو پاکت A4 تحریر 80 گرم 15000 20 183,850,000
یک رو پاکت A4 تحریر 80 گرم 20000 20 244,700,000
یک رو پاکت A4 کارتی 160 گرم 1000 10 24,600,000
یک رو پاکت A4 کارتی 160 گرم 2000 10 43,800,000
یک رو پاکت A4 کارتی 160 گرم 4000 10 80,860,000
یک رو پاکت A4 کارتی 160 گرم 5000 10 99,890,000
یک رو پاکت A4 کارتی 160 گرم 10000 20 196,100,000
یک رو پاکت A4 کارتی 160 گرم 15000 20 290,000,000
یک رو پاکت A4 کارتی 160 گرم 20000 20 386,000,000
یک رو پاکت A4 کتان 100 گرم 1000 10 23,600,000
یک رو پاکت A4 کتان 100 گرم 2000 10 41,800,000
یک رو پاکت A4 کتان 100 گرم 4000 10 76,860,000
یک رو پاکت A4 کتان 100 گرم 5000 10 94,890,000
یک رو پاکت A4 کتان 100 گرم 10000 20 186,100,000
یک رو پاکت A4 کتان 100 گرم 15000 20 275,000,000
یک رو پاکت A4 کتان 100 گرم 20000 20 366,000,000
یک رو پاکت A4 کرافت 70 گرم 1000 10 17,850,000
یک رو پاکت A4 کرافت 70 گرم 2000 10 28,300,000
یک رو پاکت A4 کرافت 70 گرم 4000 10 51,140,000
یک رو پاکت A4 کرافت 70 گرم 5000 10 61,560,000
یک رو پاکت A4 کرافت 70 گرم 10000 20 120,100,000
یک رو پاکت A4 کرافت 70 گرم 15000 20 176,350,000
یک رو پاکت A4 کرافت 70 گرم 20000 20 234,700,000
یک رو پاکت A4 گلاسه 130 گرم 1000 10 21,090,000
یک رو پاکت A4 گلاسه 130 گرم 2000 10 34,780,000
یک رو پاکت A4 گلاسه 130 گرم 4000 10 63,090,000
یک رو پاکت A4 گلاسه 130 گرم 5000 10 77,750,000
یک رو پاکت A4 گلاسه 130 گرم 10000 20 152,470,000
یک رو پاکت A4 گلاسه 130 گرم 15000 20 224,900,000
یک رو پاکت A4 گلاسه 130 گرم 20000 20 299,430,000
یک رو پاکت A4 گلاسه 170 گرم 1000 10 23,360,000
یک رو پاکت A4 گلاسه 170 گرم 2000 10 41,310,000
یک رو پاکت A4 گلاسه 170 گرم 4000 10 75,870,000
یک رو پاکت A4 گلاسه 170 گرم 5000 10 93,650,000
یک رو پاکت A4 گلاسه 170 گرم 10000 20 183,620,000
یک رو پاکت A4 گلاسه 170 گرم 15000 20 271,270,000
یک رو پاکت A4 گلاسه 170 گرم 20000 20 361,030,000
پاکت


 • در چاپ آنلاین ایرانا، تنوعی گسترده از انواع چاپ پاکت به صورت چاپ پاکت فوری با بالاترین کیفیت ممکن چاپ می گردد. خاطر نشان می گردد تمام محصولات چاپ پاکت ایرانا با قیمت رقابتی چاپ و تولید می گردد و به نسبت کیفیت چاپ شده، با ارزان ترین قیمت ممکن در سطح کشور عرضه می گردد.

  ویژگی های منحصر بفرد چاپ ایرانا:

  تعرفه قیمت چاپ پاکت (همیشه معتبر)
 • قیمت رقابتی چاپ پاکت
 • طرح های تخفیف دائمی چاپ پاکت
 • مشتریان ثابت چاپ پاکت
 • ضمانت کیفیت محصول چاپ پاکت
 • بالاترین کیفیت چاپ پاکت
   

   برای سفارشات خارج از لیست قیمت های ذیل، با واحد سفارشات چاپ ایرانا تماس حاصل نمایید.