گروه طراحی و چاپ آنلاین ایرانا
میزبان صدای گرم شما هستیم. ۰۳۱.۹۵۰۱۳۵۲۵.۶ iranprinting@gmail.com

سربرگ- تراکت


طرف سایز جنس تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_ refresh
یک رو آ4 اقتصادی تحریر 100 گرم 1000 10 5,930,000
یک رو آ4 اقتصادی تحریر 100 گرم 2000 10 9,930,000
یک رو آ4 اقتصادی تحریر 100 گرم 4000 10 17,780,000
یک رو آ4 اقتصادی تحریر 100 گرم 5000 10 22,500,000
یک رو آ4 اقتصادی تحریر 100 گرم 8000 10 33,830,000
یک رو آ4 اقتصادی تحریر 100 گرم 10000 10 41,680,000
یک رو آ4 اقتصادی تحریر 100 گرم 15000 10 61,780,000
یک رو آ4 اقتصادی تحریر 100 گرم 20000 10 81,930,000
یک رو آ4 اقتصادی تحریر 120 گرم 1000 10 5,680,000
یک رو آ4 اقتصادی تحریر 120 گرم 2000 10 9,430,000
یک رو آ4 اقتصادی تحریر 120 گرم 4000 10 16,780,000
یک رو آ4 اقتصادی تحریر 120 گرم 5000 10 21,250,000
یک رو آ4 اقتصادی تحریر 120 گرم 8000 10 31,830,000
یک رو آ4 اقتصادی تحریر 120 گرم 10000 10 39,180,000
یک رو آ4 اقتصادی تحریر 120 گرم 15000 10 58,030,000
یک رو آ4 اقتصادی تحریر 120 گرم 20000 10 76,930,000
یک رو آ4 اقتصادی تحریر 80 گرم 1000 10 5,280,000
یک رو آ4 اقتصادی تحریر 80 گرم 2000 10 8,630,000
یک رو آ4 اقتصادی تحریر 80 گرم 4000 10 15,180,000
یک رو آ4 اقتصادی تحریر 80 گرم 5000 10 18,450,000
یک رو آ4 اقتصادی تحریر 80 گرم 8000 10 28,630,000
یک رو آ4 اقتصادی تحریر 80 گرم 10000 10 35,180,000
یک رو آ4 اقتصادی تحریر 80 گرم 15000 10 52,030,000
یک رو آ4 اقتصادی تحریر 80 گرم 20000 10 68,930,000
یک رو آ4 اقتصادی کارتی 160 گرم 1000 10 9,680,000
یک رو آ4 اقتصادی کارتی 160 گرم 2000 10 17,430,000
یک رو آ4 اقتصادی کارتی 160 گرم 4000 10 33,580,000
یک رو آ4 اقتصادی کارتی 160 گرم 5000 10 41,250,000
یک رو آ4 اقتصادی کارتی 160 گرم 8000 10 64,830,000
یک رو آ4 اقتصادی کارتی 160 گرم 10000 10 80,180,000
یک رو آ4 اقتصادی کارتی 160 گرم 15000 10 119,030,000
یک رو آ4 اقتصادی کارتی 160 گرم 20000 10 158,930,000
یک رو آ4 اقتصادی کرافت 75 گرم 1000 10 6,050,000
یک رو آ4 اقتصادی کرافت 75 گرم 2000 10 10,180,000
یک رو آ4 اقتصادی کرافت 75 گرم 4000 10 18,280,000
یک رو آ4 اقتصادی کرافت 75 گرم 5000 10 23,130,000
یک رو آ4 اقتصادی کرافت 75 گرم 8000 10 34,830,000
یک رو آ4 اقتصادی کرافت 75 گرم 10000 10 42,930,000
یک رو آ4 اقتصادی کرافت 75 گرم 15000 10 63,650,000
یک رو آ4 اقتصادی کرافت 75 گرم 20000 10 84,430,000
یک رو آ4 اقتصادی گلاسه 130 گرم 1000 10 6,150,000
یک رو آ4 اقتصادی گلاسه 130 گرم 2000 10 10,360,000
یک رو آ4 اقتصادی گلاسه 130 گرم 4000 10 18,640,000
یک رو آ4 اقتصادی گلاسه 130 گرم 5000 10 23,590,000
یک رو آ4 اقتصادی گلاسه 130 گرم 8000 10 35,560,000
یک رو آ4 اقتصادی گلاسه 130 گرم 10000 10 43,840,000
یک رو آ4 اقتصادی گلاسه 130 گرم 15000 10 65,020,000
یک رو آ4 اقتصادی گلاسه 130 گرم 20000 10 86,250,000
یک رو آ4 اقتصادی گلاسه 170 گرم 1000 10 7,210,000
یک رو آ4 اقتصادی گلاسه 170 گرم 2000 10 12,500,000
یک رو آ4 اقتصادی گلاسه 170 گرم 4000 10 23,710,000
یک رو آ4 اقتصادی گلاسه 170 گرم 5000 10 28,920,000
یک رو آ4 اقتصادی گلاسه 170 گرم 8000 10 44,090,000
یک رو آ4 اقتصادی گلاسه 170 گرم 10000 10 55,510,000
یک رو آ4 اقتصادی گلاسه 170 گرم 15000 10 81,020,000
یک رو آ4 اقتصادی گلاسه 170 گرم 20000 10 108,580,000
یک رو آ4 اقتصادی گلاسه 200 گرم 1000 10 8,150,000
یک رو آ4 اقتصادی گلاسه 200 گرم 2000 10 14,360,000
یک رو آ4 اقتصادی گلاسه 200 گرم 4000 10 27,450,000
یک رو آ4 اقتصادی گلاسه 200 گرم 5000 10 33,590,000
یک رو آ4 اقتصادی گلاسه 200 گرم 8000 10 52,570,000
یک رو آ4 اقتصادی گلاسه 200 گرم 10000 10 64,850,000
یک رو آ4 اقتصادی گلاسه 200 گرم 15000 10 95,040,000
یک رو آ4 اقتصادی گلاسه 200 گرم 20000 10 127,280,000
یک رو آ4 اقتصادی گلاسه 250 گرم 1000 10 9,510,000
یک رو آ4 اقتصادی گلاسه 250 گرم 2000 10 17,100,000
یک رو آ4 اقتصادی گلاسه 250 گرم 4000 10 32,920,000
یک رو آ4 اقتصادی گلاسه 250 گرم 5000 10 40,430,000
یک رو آ4 اقتصادی گلاسه 250 گرم 8000 10 63,500,000
یک رو آ4 اقتصادی گلاسه 250 گرم 10000 10 78,520,000
یک رو آ4 اقتصادی گلاسه 250 گرم 15000 10 116,550,000
یک رو آ4 اقتصادی گلاسه 250 گرم 20000 10 155,620,000
دو رو آ4 اقتصادی تحریر 100 گرم 1000 10 8,400,000
دو رو آ4 اقتصادی تحریر 100 گرم 2000 10 13,150,000
دو رو آ4 اقتصادی تحریر 100 گرم 4000 10 23,150,000
دو رو آ4 اقتصادی تحریر 100 گرم 5000 10 27,750,000
دو رو آ4 اقتصادی تحریر 100 گرم 8000 10 40,650,000
دو رو آ4 اقتصادی تحریر 100 گرم 10000 10 49,850,000
دو رو آ4 اقتصادی تحریر 100 گرم 15000 10 72,800,000
دو رو آ4 اقتصادی تحریر 100 گرم 20000 10 96,850,000
دو رو آ4 اقتصادی تحریر 120 گرم 1000 10 8,150,000
دو رو آ4 اقتصادی تحریر 120 گرم 2000 10 12,650,000
دو رو آ4 اقتصادی تحریر 120 گرم 4000 10 22,150,000
دو رو آ4 اقتصادی تحریر 120 گرم 5000 10 26,500,000
دو رو آ4 اقتصادی تحریر 120 گرم 8000 10 38,650,000
دو رو آ4 اقتصادی تحریر 120 گرم 10000 10 47,350,000
دو رو آ4 اقتصادی تحریر 120 گرم 15000 10 69,050,000
دو رو آ4 اقتصادی تحریر 120 گرم 20000 10 91,850,000
دو رو آ4 اقتصادی تحریر 80 گرم 1000 10 7,780,000
دو رو آ4 اقتصادی تحریر 80 گرم 2000 10 11,900,000
دو رو آ4 اقتصادی تحریر 80 گرم 4000 10 19,850,000
دو رو آ4 اقتصادی تحریر 80 گرم 5000 10 24,630,000
دو رو آ4 اقتصادی تحریر 80 گرم 8000 10 35,650,000
دو رو آ4 اقتصادی تحریر 80 گرم 10000 10 43,600,000
دو رو آ4 اقتصادی تحریر 80 گرم 15000 10 63,430,000
دو رو آ4 اقتصادی تحریر 80 گرم 20000 10 84,350,000
دو رو آ4 اقتصادی کارتی 160 گرم 1000 10 12,150,000
دو رو آ4 اقتصادی کارتی 160 گرم 2000 10 21,450,000
دو رو آ4 اقتصادی کارتی 160 گرم 4000 10 38,150,000
دو رو آ4 اقتصادی کارتی 160 گرم 5000 10 46,500,000
دو رو آ4 اقتصادی کارتی 160 گرم 8000 10 71,650,000
دو رو آ4 اقتصادی کارتی 160 گرم 10000 10 88,350,000
دو رو آ4 اقتصادی کارتی 160 گرم 15000 10 130,050,000
دو رو آ4 اقتصادی کارتی 160 گرم 20000 10 173,850,000
دو رو آ4 اقتصادی کرافت 75 گرم 1000 10 8,530,000
دو رو آ4 اقتصادی کرافت 75 گرم 2000 10 13,400,000
دو رو آ4 اقتصادی کرافت 75 گرم 4000 10 23,650,000
دو رو آ4 اقتصادی کرافت 75 گرم 5000 10 28,380,000
دو رو آ4 اقتصادی کرافت 75 گرم 8000 10 41,650,000
دو رو آ4 اقتصادی کرافت 75 گرم 10000 10 52,100,000
دو رو آ4 اقتصادی کرافت 75 گرم 15000 10 74,680,000
دو رو آ4 اقتصادی کرافت 75 گرم 20000 10 99,350,000
دو رو آ4 اقتصادی گلاسه 130 گرم 1000 10 8,620,000
دو رو آ4 اقتصادی گلاسه 130 گرم 2000 10 13,590,000
دو رو آ4 اقتصادی گلاسه 130 گرم 4000 10 24,020,000
دو رو آ4 اقتصادی گلاسه 130 گرم 5000 10 28,840,000
دو رو آ4 اقتصادی گلاسه 130 گرم 8000 10 42,380,000
دو رو آ4 اقتصادی گلاسه 130 گرم 10000 10 53,020,000
دو رو آ4 اقتصادی گلاسه 130 گرم 15000 10 76,050,000
دو رو آ4 اقتصادی گلاسه 130 گرم 20000 10 101,180,000
دو رو آ4 اقتصادی گلاسه 170 گرم 1000 10 9,690,000
دو رو آ4 اقتصادی گلاسه 170 گرم 2000 10 15,720,000
دو رو آ4 اقتصادی گلاسه 170 گرم 4000 10 28,290,000
دو رو آ4 اقتصادی گلاسه 170 گرم 5000 10 34,170,000
دو رو آ4 اقتصادی گلاسه 170 گرم 8000 10 50,920,000
دو رو آ4 اقتصادی گلاسه 170 گرم 10000 10 63,680,000
دو رو آ4 اقتصادی گلاسه 170 گرم 15000 10 92,040,000
دو رو آ4 اقتصادی گلاسه 170 گرم 20000 10 123,510,000
دو رو آ4 اقتصادی گلاسه 200 گرم 1000 10 10,620,000
دو رو آ4 اقتصادی گلاسه 200 گرم 2000 10 17,590,000
دو رو آ4 اقتصادی گلاسه 200 گرم 4000 10 32,020,000
دو رو آ4 اقتصادی گلاسه 200 گرم 5000 10 38,840,000
دو رو آ4 اقتصادی گلاسه 200 گرم 8000 10 59,390,000
دو رو آ4 اقتصادی گلاسه 200 گرم 10000 10 73,030,000
دو رو آ4 اقتصادی گلاسه 200 گرم 15000 10 107,070,000
دو رو آ4 اقتصادی گلاسه 200 گرم 20000 10 142,200,000
دو رو آ4 اقتصادی گلاسه 250 گرم 1000 10 11,990,000
دو رو آ4 اقتصادی گلاسه 250 گرم 2000 10 21,120,000
دو رو آ4 اقتصادی گلاسه 250 گرم 4000 10 37,490,000
دو رو آ4 اقتصادی گلاسه 250 گرم 5000 10 45,680,000
دو رو آ4 اقتصادی گلاسه 250 گرم 8000 10 70,330,000
دو رو آ4 اقتصادی گلاسه 250 گرم 10000 10 86,700,000
دو رو آ4 اقتصادی گلاسه 250 گرم 15000 10 127,570,000
دو رو آ4 اقتصادی گلاسه 250 گرم 20000 10 170,540,000
طرف سایز جنس تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_ refresh
یک رو آ4 استاندارد تحریر 80 گرم 1000 10 8,000,000
یک رو آ4 استاندارد تحریر 80 گرم 2000 10 11,380,000
یک رو آ4 استاندارد تحریر 80 گرم 4000 10 18,980,000
یک رو آ4 استاندارد تحریر 80 گرم 5000 10 22,280,000
یک رو آ4 استاندارد تحریر 80 گرم 8000 10 34,830,000
یک رو آ4 استاندارد تحریر 80 گرم 10000 10 41,430,000
یک رو آ4 استاندارد تحریر 80 گرم 15000 10 62,400,000
یک رو آ4 استاندارد تحریر 80 گرم 20000 10 79,430,000
یک رو آ4 استاندارد تحریر100 گرم 1000 10 8,630,000
یک رو آ4 استاندارد تحریر100 گرم 2000 10 12,630,000
یک رو آ4 استاندارد تحریر100 گرم 4000 10 21,480,000
یک رو آ4 استاندارد تحریر100 گرم 5000 10 28,500,000
یک رو آ4 استاندارد تحریر100 گرم 8000 10 39,830,000
یک رو آ4 استاندارد تحریر100 گرم 10000 10 47,680,000
یک رو آ4 استاندارد تحریر100 گرم 15000 10 71,780,000
یک رو آ4 استاندارد تحریر100 گرم 20000 10 91,930,000
یک رو آ4 استاندارد کتان 100 گرم 1000 10 11,880,000
یک رو آ4 استاندارد کتان 100 گرم 2000 10 20,130,000
یک رو آ4 استاندارد کتان 100 گرم 4000 10 37,580,000
یک رو آ4 استاندارد کتان 100 گرم 5000 10 44,750,000
یک رو آ4 استاندارد کتان 100 گرم 8000 10 70,830,000
یک رو آ4 استاندارد کتان 100 گرم 10000 10 85,180,000
یک رو آ4 استاندارد کتان 100 گرم 15000 10 122,530,000
یک رو آ4 استاندارد کتان 100 گرم 20000 10 158,930,000
یک رو آ4 استاندارد گلاسه 130 گرم 1000 10 8,850,000
یک رو آ4 استاندارد گلاسه 130 گرم 2000 10 14,060,000
یک رو آ4 استاندارد گلاسه 130 گرم 4000 10 22,340,000
یک رو آ4 استاندارد گلاسه 130 گرم 5000 10 29,590,000
یک رو آ4 استاندارد گلاسه 130 گرم 8000 10 41,560,000
یک رو آ4 استاندارد گلاسه 130 گرم 10000 10 49,840,000
یک رو آ4 استاندارد گلاسه 130 گرم 15000 10 75,020,000
یک رو آ4 استاندارد گلاسه 130 گرم 20000 10 96,250,000
دو رو آ4 استاندارد تحریر 80 گرم 1000 10 10,480,000
دو رو آ4 استاندارد تحریر 80 گرم 2000 10 15,600,000
دو رو آ4 استاندارد تحریر 80 گرم 4000 10 23,550,000
دو رو آ4 استاندارد تحریر 80 گرم 5000 10 30,630,000
دو رو آ4 استاندارد تحریر 80 گرم 8000 10 41,650,000
دو رو آ4 استاندارد تحریر 80 گرم 10000 10 49,600,000
دو رو آ4 استاندارد تحریر 80 گرم 15000 10 73,430,000
دو رو آ4 استاندارد تحریر 80 گرم 20000 10 94,350,000
دو رو آ4 استاندارد تحریر100 گرم 1000 10 11,100,000
دو رو آ4 استاندارد تحریر100 گرم 2000 10 16,850,000
دو رو آ4 استاندارد تحریر100 گرم 4000 10 29,150,000
دو رو آ4 استاندارد تحریر100 گرم 5000 10 33,750,000
دو رو آ4 استاندارد تحریر100 گرم 8000 10 46,650,000
دو رو آ4 استاندارد تحریر100 گرم 10000 10 55,850,000
دو رو آ4 استاندارد تحریر100 گرم 15000 10 82,800,000
دو رو آ4 استاندارد تحریر100 گرم 20000 10 106,850,000
دو رو آ4 استاندارد کتان 100 گرم 1000 10 15,350,000
دو رو آ4 استاندارد کتان 100 گرم 2000 10 23,350,000
دو رو آ4 استاندارد کتان 100 گرم 4000 10 42,150,000
دو رو آ4 استاندارد کتان 100 گرم 5000 10 50,000,000
دو رو آ4 استاندارد کتان 100 گرم 8000 10 77,650,000
دو رو آ4 استاندارد کتان 100 گرم 10000 10 93,350,000
دو رو آ4 استاندارد کتان 100 گرم 15000 10 133,550,000
دو رو آ4 استاندارد کتان 100 گرم 20000 10 174,850,000
دو رو آ4 استاندارد گلاسه 130 گرم 1000 10 11,320,000
دو رو آ4 استاندارد گلاسه 130 گرم 2000 10 17,290,000
دو رو آ4 استاندارد گلاسه 130 گرم 4000 10 30,020,000
دو رو آ4 استاندارد گلاسه 130 گرم 5000 10 34,840,000
دو رو آ4 استاندارد گلاسه 130 گرم 8000 10 48,380,000
دو رو آ4 استاندارد گلاسه 130 گرم 10000 10 63,020,000
دو رو آ4 استاندارد گلاسه 130 گرم 15000 10 86,050,000
دو رو آ4 استاندارد گلاسه 130 گرم 20000 10 96,250,000
طرف سایز جنس تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_ refresh
یک رو آ5 غیر استاندارد تحریر 100 گرم 1000 10 0
یک رو آ5 غیر استاندارد تحریر 100گرم 2000 10 0
یک رو آ5 غیر استاندارد تحریر 80 گرم 2000 10 0
طرف سایز جنس تیراژ تحویل قیمت (ریال) سفارش
_ refresh
یک رو آ5 استاندارد تحریر 100 گرم 1000 10 0
یک رو آ5 استاندارد تحریر 100 گرم 2000 10 0
یک رو آ5 استاندارد تحریر 80 گرم 1000 10 0
یک رو آ5 استاندارد تحریر 80 گرم 2000 10 0
یک رو آ5 استاندارد تحریر 80 گرم 2000 10 0


 • در چاپ آنلاین ایرانا، تنوعی گسترده از انواع چاپ سربرگ به صورت چاپ سربرگ فوری با بالاترین کیفیت ممکن چاپ می گردد. خاطر نشان می گردد تمام محصولات چاپ سربرگ ایرانا با قیمت رقابتی چاپ و تولید می گردد و به نسبت کیفیت چاپ شده، با ارزان ترین قیمت ممکن در سطح کشور عرضه می گردد.

  ویژگی های منحصر بفرد چاپ ایرانا:

  تعرفه قیمت چاپ سربرگ (همیشه معتبر)
 • قیمت رقابتی چاپ سربرگ
 • طرح های تخفیف دائمی چاپ سربرگ
 • مشتریان ثابت چاپ سربرگ
 • ضمانت کیفیت محصول چاپ سربرگ
 • بالاترین کیفیت چاپ سربرگ
   

   برای سفارشات خارج از لیست قیمت های ذیل، با واحد سفارشات چاپ ایرانا تماس حاصل نمایید.